เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ผศ. ทพญ.อนัญญา พรหมสุทธิ

อาจารย์ประจำสาขาปริทันตวิทยา

ท.บ.,
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ปริทันตวิทยา),
M.S., Cert. in Periodontics,
Dip. American Board of Periodontology,
อ.ท.(ปริทันตวิทยา)

ความเชี่ยวชาญ : ปริทันตวิทยา

โทรศัพท์ : 022007841

E-mail : ananya.pro@mahidol.ac.th