เว็บไซต์เก่า

ผศ. ทพญ.อนัญญา พรหมสุทธิ

อาจารย์ประจำสาขาปริทันตวิทยา

ท.บ.,
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ปริทันตวิทยา),
M.S., Cert. in Periodontics,
Dip. American Board of Periodontology,
อ.ท.(ปริทันตวิทยา)

ความเชี่ยวชาญ : ปริทันตวิทยา

โทรศัพท์ : 022007841

E-mail : ananya.pro@mahidol.ac.th