เว็บไซต์เก่า

นายอนุชา ซาเจริญ

นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

ตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์
02-200-7627 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7627

E-mail
anucha.sac@mahidol.ac.th , sacharoen.a@gmail.com

ภาระงาน

1. รับผิดชอบให้บริการใช้งาน/ตรวจสอบการทำงานเครื่องมือ/อุปกรณ์ในศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค
2. ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ ได้แก่ TEM, Ultramicrotome , pH meter, การเตรียมสารเคมี บริหารจัดการการเตรียมตัวอย่างเพื่อการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดลำแสงส่องผ่าน (TEM)
4. เป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชา Dental Biomaterial Science Laboratory ปฏิบัติการทันตชีววัสดุศาสตร์