เว็บไซต์เก่า

นายศรุต ไทยรัตน์

เจ้าหน้าที่วิจัย

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิจัย

โทรศัพท์
02-200-7626 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7626

E-mail
sarut.tha@mahidol.ac.th

ภาระงาน

1. ดูแลรับผิดชอบ ให้คำปรึกษาและสอนการใช้เครื่องมือ เช่น Real Time PCR, NanoDrop ๒๐๐๐ UV-Vis(Spectrophotometer), Rotary evaporator, HPLC, Freeze dry, Evaporator ฯลฯ
2. รับผิดชอบการสอน แนะนำ ให้คำปรึกษาการเตรียมเซลล์เพาะเลี้ยง และการทดสอบเซลล์โดยวิธีต่างๆ
3. ปฏิบัติการของระบบห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL
4. ปฏิบัติงานในระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017