เว็บไซต์เก่า

นายภูวนัย ภูษิต

พนักงานบริการ

ตำแหน่ง

พนักงานบริการ

โทรศัพท์
02-200-7626 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7626

E-mail
poowanai2507@gmail.com

ภาระงาน
1. จัดเตรียมเครื่องมือที่ต้องฆ่าเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Steam autoclave) และอบฆ่าเชื้อด้วยตู้อบควบคุมอุณหภูมิ (Hot Air Oven) และจัดวัสดุ/อุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อแก่ผู้ใช้บริการ
2. เปลี่ยนน้ำในอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ 37 c ภายในห้องปฏิบัติการวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก
3. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อขอใช้บริการ ภายในงานบริการเพื่อการวิจัย
4. ปฏิบัติการของระบบห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL
5. ปฏิบัติงานในระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017