INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

นายภูวนัย ภูษิต

พนักงานบริการ

ตำแหน่ง

พนักงานบริการ

โทรศัพท์
02-200-7626 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7626

E-mail
poowanai2507@gmail.com

ภาระงาน
1. จัดเตรียมเครื่องมือที่ต้องฆ่าเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Steam autoclave) และอบฆ่าเชื้อด้วยตู้อบควบคุมอุณหภูมิ (Hot Air Oven) และจัดวัสดุ/อุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อแก่ผู้ใช้บริการ
2. เปลี่ยนน้ำในอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ 37 c ภายในห้องปฏิบัติการวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก
3. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อขอใช้บริการ ภายในงานบริการเพื่อการวิจัย
4. ปฏิบัติการของระบบห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL
5. ปฏิบัติงานในระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017