เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับประกาศนียบัตรการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

คณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับประกาศนียบัตรการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566  คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบประกาศนียบัตรผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ UKPSF ประเภท Senior Fellow และผู้ผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นประธานในพิธี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน ณ ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

ทั้งนี้ คณาจารย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 11 ท่าน ได้รับประกาศนียบัตรการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบ่งเป็น ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ UKPSF และผู้ผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MUPSF) ดังนี้

UKPSF ประเภท Senior Fellow จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล

สังกัดภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว

 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์กวิน สิปิยารักษ์

สังกัดภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

 

UKPSF ประเภท Fellow จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

 

อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงปิยดา แก้วเขียว
สังกัดภาควิชาทันตกรรมชุมชน

 

MUPSF ระดับ 2 จำนวน 9 ท่าน ได้แก่

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สิรดา ศรีหิรัญ

สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา

 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์กวิน สิปิยารักษ์

สังกัดภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

 

3. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงนิตา วิวัฒนทีปะ

สังกัดภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงนันทินี นันทวณิชย์ แสงไฟ

สังกัดภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

 

5. รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงสุชยา ดำรงค์ศรี

สังกัดภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

 

6. รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วงศ์ล่ำซำ

สังกัดภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัตสยาพรรณ พุดลา

สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก

 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัก ศุภอมรกุล

สังกัดโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

 

9. อาจารย์ ทันตแพทย์ศวิษฐ์ เย็นประสิทธิ์

สังกัดภาควิชาชีววิทยาช่องปาก