เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมงาน ผ่านระบบออนไลน์ จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวแนะนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และรับชมวีดิทัศน์ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และ Flagship Projects มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

การตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย และนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx รวมถึงจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานที่ดีในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศต่อไป โดยจะมีการนำเสนอผลการตรวจประเมินด้วยวาจาในวันที่ 26 ตุลาคม 2564

 

ขอขอบคุณเนื้อหา และภาพจาก
https://mahidol.ac.th/th/2021/muedpex-2021/