INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โครงการทันตสาธารณสุขสู่ประชาชน

โครงการทันตสาธารณสุขสู่ประชาชน

โครงการทันตสาธารณสุขสู่ประชาชน ของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรเป็นโครงการการให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าดำเนินกิจกรรมการให้บริการทันตกรรมและให้ความรู้ด้านทันตสุขศึกษา โดยจัดให้มีการบริการตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ทันตกรรมสำหรับเด็ก การถ่ายภาพรังสีทางช่องปาก ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่ดี สามารถควบคุมและป้องกันโรคได้ด้วยตนเอง จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เนื่องในวันทันตสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้เข้ารับบริการทางทันตกรรมจำนวนทั้งสิ้น 380 ราย ซึ่งแบ่งเป็นชาย 124 ราย หญิง 256 ราย