เว็บไซต์เก่า

การฝึกดับเพลิงขั้นสูงและกู้ภัยในยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า ประจำปี 2566

การฝึกดับเพลิงขั้นสูงและกู้ภัยในยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า ประจำปี 2566

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการฝึกดับเพลิงขั้นสูงและกู้ภัยในยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า ประจำปี 2566 ให้บุคลากรงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อฝึกทบทวนทีมชุดผจญเพลิงและพัฒนาขีดความสามารถให้ก้าวหน้าทันสมัยยิ่งขึ้น ในระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกรักษาความปลอดภัยขั้นสูง ADSEC อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี