INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
นักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญาจาก Universiti Teknologi MARA, Malaysia เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญาจาก Universiti Teknologi MARA, Malaysia เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 3-11 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงจีรภัทร จันทรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ นักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญา จำนวน 2 คน จาก Faculty of Dentistry, Universiti Teknologi MARA ประเทศมาเลเซีย ได้แก่ Dr. Wan Farhana Wan Abdul Rahman และ Dr. Nurulaqmar Iwani Samsudin ซึ่งเข้าศึกษาดูงานทางทันตกรรมและร่วมสังเกตการณ์ทางคลินิก ณ Mahidol Dental Microscope Center คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชม คลินิกทันตกรรมหัตถการ และห้องปฏิบัติการวิจัย ของคณะทันตแพทยศาสตร์ อีกด้วย

โดยเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติ มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษา สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่มีร่วมกันในด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและนักศึกษาระหว่างทั้งสองสถาบัน