เว็บไซต์เก่า

นักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญาจาก Universiti Teknologi MARA, Malaysia เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญาจาก Universiti Teknologi MARA, Malaysia เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 3-11 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงจีรภัทร จันทรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ นักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญา จำนวน 2 คน จาก Faculty of Dentistry, Universiti Teknologi MARA ประเทศมาเลเซีย ได้แก่ Dr. Wan Farhana Wan Abdul Rahman และ Dr. Nurulaqmar Iwani Samsudin ซึ่งเข้าศึกษาดูงานทางทันตกรรมและร่วมสังเกตการณ์ทางคลินิก ณ Mahidol Dental Microscope Center คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชม คลินิกทันตกรรมหัตถการ และห้องปฏิบัติการวิจัย ของคณะทันตแพทยศาสตร์ อีกด้วย

โดยเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติ มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษา สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่มีร่วมกันในด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและนักศึกษาระหว่างทั้งสองสถาบัน