เว็บไซต์เก่า

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเสริมศักยภาพสู่การเรียนวิชาชีพทันตแพทย์ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเสริมศักยภาพสู่การเรียนวิชาชีพทันตแพทย์ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พรพจน์  เฟื่องธารทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร พร้อมทีมอาจารย์ทันตแพทย์อีกหลายท่าน ในโครงการเสริมศักยภาพสู่การเรียนวิชาชีพทันตแพทย์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 โดยกิจกรรมช่วยส่งเสริมทักษะการใช้มือ สายตา การรับรู้ และการสัมผัสเบื้องต้น รวมทั้งแนวทางการเรียนรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง  โดย พี่ๆ ทันตแพทย์หลากรุ่น ณ ห้องประชุม 304-306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา