INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 6 (ระยะที่ 2) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Course Design for Course Director”

โครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 6 (ระยะที่ 2) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Course Design for Course Director”

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 6 (ระยะที่ 2) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “Course Design for Course Director” แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและผู้สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.3/มคอ.4 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับรายวิชา Course Learning Outcomes: CLO), วิธีการจัดการสอน (Teaching and learning methods), วิธีการวัดผล (Assessment) และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome : PLO) ณ ห้องประชุม 302-303 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา