เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ความร่วมมือทางวิชาการ และเยือนราชอาณาจักรเบลเยียม เพื่อศึกษาดูงาน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ความร่วมมือทางวิชาการ และเยือนราชอาณาจักรเบลเยียม เพื่อศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน – 5 ตุลาคม 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช ประธานหลักสูตร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ความร่วมมือทางวิชาการ และเยือนราชอาณาจักรเบลเยียม เพื่อศึกษาดูงาน

 

โดยในวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช ประธานหลักสูตร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เยือน International Medical College, MIB GmbH, Muenster, Germany เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ หลักสูตร Master of Science in Implantology and Dental Surgery, International Medical College, MIB GmbH, Muenster, Germany โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสัมพันธไมตรี และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา ร่วมทั้งเข้าร่วมพิธีมอบใบปริญญาบัตรให้แก่นักศึกษาของหลักสูตรฯ ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร Master of Science in Implantology and Dental Surgery ซึ่งจัดโดย International Medical College, MIB GmbH, Muenster, Germany และในวันที่ 3-5 ตุลาคม 2565 ได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม University of Leuven รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา ได้แก่ รับฟังการบรรยายแนะนำ Department of Oral Health Sciences , University of Leuven โดย Prof. Dr. B. Van Meerbeek (Chair Department of Oral Health Sciences & Head of Biomaterials) การบรรยายแนะนำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ การบรรยายแนะนำสาขาทันตกรรมรากเทียมของ University of Leuven โดย Prof. Dr. Wim Teughels (Head of the Periodontology and Oral Microbiology Research Group) และการบรรยายแนะนำสาขาวิชาทันตกรรมรากเทียมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร