เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Course Design for Course Director”

โครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Course Design for Course Director”

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงนัจชลี ศรีมณีกาญจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์กวิน สิปิยารักษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “Course Design for Course Director” แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.3/มคอ.4 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับรายวิชา Course Learning Outcomes: CLO), วิธีการจัดการสอน (Teaching and learning methods), วิธีการวัดผล (Assessment) และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome : PLO) ณ ห้องประชุม 302-303 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา