เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
หน่วยกฎหมาย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่อง “การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

หน่วยกฎหมาย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่อง “การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยกฎหมาย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่อง “การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช) ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ นายเกษม จิตติวุฒินนท์ (เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ), นายติณณภพ พัฒนะ (เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ) บรรยายเรื่อง “การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้วยโมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต” และนายภิญโญยศ ม่วงสมมุข (เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ) , นางภัทรพรรณ สุดแสวง (เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ) บรรยายเรื่อง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ของมหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ห้องประชุม 304-305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings