เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ สถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ สถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา ผู้อำนวยการหลักสูตร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ รศ.ทพญ.วาสนา พัฒนพีระเดช ประธานตรวจประเมินและคณะผู้ตรวจประเมิน ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ พร้อมร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 14