เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลการประกวดผลงานทางวิชาการ จากงานประชุมวิชาการ 15th IDCMR Congress

นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลการประกวดผลงานทางวิชาการ จากงานประชุมวิชาการ 15th IDCMR Congress

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้จัดพิธีปิดงานประชุมวิชาการ “The 15th International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) Congress” ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings และพร้อมกันนี้ ได้มีการประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันผลงานทางวิชาการ จากงานประชุมดังกล่าว

ซึ่งในปีนี้ นักศึกษาทันตแพทย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้

 

Students’ Chapter “Clinical Case Competition”

 

รางวัล First Prize
ทีม
นศ. ทพ.ภัทธนันต์ วรัชต์ญารมย์,
นศ. ทพ.พิชชาพร ธนโชติวรพงศ์,
นศ. ทพ.ภูริณัฐ ประทีปอมรกุล
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 

การนำเสนอผลงาน Oral Presentation

 

รางวัล First Prize
Research: Senior Category (Oral Presentation)
Ms. Jibo Bao
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
จากการนำเสนอในหัวข้อ
“The Study of Bone Regeneration and Grafting Property of Demineralized Dentin Matrix (DDM)-Fibrin Glue (FG) Compound”

 

รางวัล Third Prize
Research: Senior Category (Oral Presentation)
Mr. Tharathip Kulchotirat
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ)
จากการนำเสนอในหัวข้อ
“Effects of Inter-Implant Distance on The Accuracy of Intraoral Scanner: An In Vitro Study”

 

รางวัล First Prize
Research: Junior Category (Oral Presentation)
นศ. ทพ.Meghna Burad
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
จากการนำเสนอในหัวข้อ
“Conceptual Framework for the Implementation of Internationalization in Dental Education with Foundations in Dental Student Life”