INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Smoking Cessation Practice รุ่นที่ 13” สำหรับนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดย งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Smoking Cessation Practice รุ่นที่ 13” สำหรับนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดย งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม “Smoking Cessation Practice รุ่นที่ 13” สำหรับนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Meetings
โดยมี ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ, รศ.ทพญ. เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์, รศ.ดร.ทพญ.วรางคณา ชิดช่วงชัย,
อ.ดร.ทพญ.สุจิวรรณ สืบบุก สังขมณี และ อ.พีร์ โตโพธิ์ไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากร
ทั้งนี้ การจัดอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในแผนงานย่อยชุดที่ 4 สนับสนุนนโยบาย และยุทธศาสตร์ สถาบันการศึกษาปลอดบุหรี่และพัฒนาแกนนำนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ