INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
อบรมแนวทางปฏิบัติซักซ้อมความเข้าใจวินิจฉัยปัญหา ข้อหารือ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรมแนวทางปฏิบัติซักซ้อมความเข้าใจวินิจฉัยปัญหา ข้อหารือ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร ในการอบรมแนวทางปฏิบัติซักซ้อมความเข้าใจวินิจฉัยปัญหา ข้อหารือ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ แก่ผู้แทนจากคลินิก และหน่วยงานภายในคณะฯ จัดโดยงานพัสดุ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงกัลยา ยันต์พิเศษ รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)