เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
การอบรมเรื่อง “ไขข้อสงสัย…เพื่อยกระดับความเข้าใจในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

การอบรมเรื่อง “ไขข้อสงสัย…เพื่อยกระดับความเข้าใจในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ระวีวรรณ อารยะสันติภาพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง “ไขข้อสงสัย…เพื่อยกระดับความเข้าใจในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่ปรึกษาทันตแพทยสภา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) จัดโดยหน่วยกฎหมาย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล