เว็บไซต์เก่า

รางวัลนักศึกษา

รางวัลนักศึกษา

รางวัลนักศึกษา

คณะมอบรางวัลสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดี ดังนี้

 1. รางวัลเพื่อนดีเด่นจากศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ์ จำนวน 5 ทุนๆละ 2,000 บาท
 2. รางวัลนักศึกษาผู้มีความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
 3. รางวัลทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม จากกองทุนศาสตราจารย์อิศระทันตแพทย์หญิง ขนบพันธุ์  ยุกตนันทน์
 4. รางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ ผู้มีผลการเรียนดีเด่น สอบได้เป็นลำดับที่ 1 ตลอดหลักสูตรการศึกษา รับรางวัล เหรียญ ทอง
 1. รางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ ผู้มีผลการเรียนดีเด่น สอบได้เป็นลำดับที่ 2 ตลอดหลักสูตรการศึกษา รับ รางวัลเหรียญเงิน
 2. รางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่น ชั้นปีที่ 6 จากทุนศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ภูเก็ต วาจานนท์
 3. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม สาขาสรีรวิทยาและสาขาชีวเคมี จากภาควิชาชีววิทยาช่องปาก
 4. รางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ ผู้สอบวิชากายวิภาคศาสตร์ ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 1 ของมูลนิธินายแพทย์รัศมี  วรรณิสสร
 5. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม สาขาวิชาจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกัน จากภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก
 6. รางวัลเรียนดีของนักศึกษาทันตแพทย์ ผู้ได้คะแนนสูงสุดวิชาทันตกรรมเด็ก จากทุน ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณพันโทเศวต  ทัศนบรรจง
 1. รางวัลจากกองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
  • สาขาทันตกรรมหัตถการ
  • สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
 2. รางวัลโครงการประกวดการบูรณะฟัน เรื่อง การบูรณะโพรงฟัน Class V ด้วยเรซิ่นคอมโพสิตจากภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
 3. รางวัลการประกวดการเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน จากภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
 4. รางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ ผู้ได้คะแนนรวมตลอดหลักสูตรยอดเยี่ยม วิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จากกองทุน ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณยาหยีศรีเฉลิม  ศิลปะบรรเลง
 5. รางวัลจากดอกผลของเงินกองทุน ศ.คลินิก.นพ.ทพ.ดร วีระศักดิ์ ไพรัชเวทย์ ให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ ผู้ที่สอบได้คะแนนภาควิชาศัลยศาสตร์สูงสุดตลอดหลักสูตร
 6. รางวัลภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา
  • สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก
  • สาขาปริทันตวิทยา
 7. รางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ ที่มีผลการเรียนดีเด่นวิชาเภสัชวิทยา
 8. รางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ ที่มีคะแนนรวมทุกรายวิชาทันตกรรมชุมชน เป็นที่หนึ่งตลอดหลักสูตรจากกองทุนศาสตราจารย์พิสุทธิ์  สังขะเวส