เว็บไซต์เก่า

กำหนดภาคการศึกษา 55-61

กำหนดภาคการศึกษา

ชั้นปีที่ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2
1สิงหาคม-ธันวาคมมกราคม-พฤษภาคม
2สิงหาคม-ธันวาคมมกราคม-มิถุนายน
3มิถุนายน-พฤศจิกายนพฤศจิกายน-เมษายน
4พฤษภาคม-ตุลาคมตุลาคม-เมษายน
5พฤษภาคม-พฤศจิกายนพฤศจิกายน-เมษายน

6

พฤษภาคม-พฤศจิกายนพฤศจิกายน-เมษายน