Old Website

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล

แนะนำวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วารสารวิชาการมีความสำคัญยิ่งในฐานะที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ความคิด และพัฒนาการที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตลอดจนความเคลื่อนไหวในแง่มุมต่าง ๆ และรองรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของอาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษาหลังปริญญา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้นการอ่านวารสารจึงเป็นสิ่งสำคัญในการติดตามความรู้ใหม่เพื่อเป็นข้อมูล ในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ไปยังผู้ที่สนใจ ที่จะนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ตระหนักถึงการปฎิบัติงาน ที่จะเป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ความรู้ในรูปของการเสนอบทความทางวิชาการ งานวิจัย และบทวิจารณ์ต่าง ๆ และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย รวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผลการศึกษาวิจัย เหล่านั้น ไปสู่กลุ่มผู้อ่านได้มากขึ้น จึงทำให้มีคุณค่าต่อการศึกษาอย่างสูง ด้วยเหตุนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ได้เห็นถึงความสำคัญของการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัย จึงได้จัดทำวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดลขึ้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 ซึ่งวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดลมีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ จนถึงปัจจุบันเป็นต้นมา

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการวิจัยหรือศึกษาค้นคว้าทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย และการค้นคว้าที่มีคุณค่าเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
  3. เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างทันตแพทย์ และผู้อื่นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่มีการพัฒนาตลอดเวลา
  4. เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของสถาบัน

 

นโยบายของวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล

บทความที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยจะมีกระบวนการดังต่อไปนี้

  1. กองบรรณาธิการจะรับบทความเพื่อพิจารณาเมื่อบทความนั้นถูกต้องตามรูปแบบของวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล
  2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบหัวข้อและเนื้อหาของบทความถึง ความเหมาะสม เกิดประโยชน์ในเชิงวิชาการและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล
  3. เมื่อกองบรรณาธิการเห็นควรรับไว้พิจารณาตีพิมพ์ จะดำเนินการส่งบทความเพื่อทำการกลั่นกรอง โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ท่าน (ตามเกณฑ์ประเมินของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI) โดยในกระบวนการพิจารณากลั่นกรองนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบข้อมูลของผู้ส่งบทความ และผู้ส่งบทความจะไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบทความ (Double-Blind Process)
  4. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณากลั่นกรองบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิว่าบทความควรนำลงตีพิมพ์ หรือควรที่จะส่งให้กับผู้ส่งบทความนำกลับไปแก้ไขก่อนพิจารณาอีกครั้ง หรือปฏิเสธการลงตีพิมพ์
  5. บทความจะได้รับการลงตีพิมพ์เผยแพร่ เมื่อผ่านการพิจารณาให้สมควรลงตีพิมพ์

 

กำหนดการออกวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีละ 3 ฉบับ

ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน)

ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม)

ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม)

เลขมาตรฐานสากลสำหรับวารสาร (International Standard Serial Number – ISSN) คือ 0125-5614
Publication fee: Free of charge
ISSN: 2773-8906 (Online)
ISSN: 0125-5614 (Print)