เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ทันตแพทย์ธีรวัฒน์ ทัศนภิรมย์ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมชุมชน เนื่องในโอกาสได้รับการรับรอง สมรรถนะอาจารย์ระดับที่ 3 ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ Thailand-PSF (Thailand Professional Standards Framework) จากสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง ปิยดา แก้วเขียว อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมชุมชน เนื่องในโอกาสได้รับการรับรอง สมรรถนะอาจารย์ระดับที่ 3 ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ Thailand-PSF (Thailand Professional Standards Framework) จากสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมชุมชน เนื่องในโอกาสได้รับการรับรอง สมรรถนะอาจารย์ระดับที่ 3 ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ Thailand-PSF (Thailand Professional Standards Framework) จากสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

ร่วมบริจาคสมทบทุน มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล บริจาค 500 บาท รับกระติกน้ำพกพา เก็บความร้อน-เย็น 1 ใบ ความจุ 460 ml. (สีดำ เทา น้ำตาล ครีม) บริจาคสมทบทุนเพื่อรับของที่ระลึก ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

วันหยุดยาวนี้ อย่าลืม ! ปิดก๊อกน้ำ เมนวาล์วน้ำ ทุกจุด ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นออก เก็บขยะ นำอาหารออกจากสำนักงาน ปิดล็อคประตู-หน้าต่างให้เรียบร้อย ขอความร่วมมือช่วยกันตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกจากอาคารและสำนักงาน

ขอเชิญผู้มีสิทธิเสนอชื่อใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

สอบงานวิจัย เรื่อง “งานวิจัยการทดลองเปรียบเทียบแบบสุ่ม เรื่องผลการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อเหงือก เพื่อปิดรากฟัน ด้วยเนื้อเยื่อยึดต่อใต้เยื่อบุผิวระหว่างการเตรียมชิ้นกราฟต์ จากเพดานปากก่อนและหลังการเตรียมตำแหน่งเรซิเพียนต์” โดย ทันตแพทย์หญิงแก้วขวัญ ตันไทย

สอบงานวิจัย เรื่อง “การศึกษานำร่องความมีชีวิต ของเนื้อเยื่อยึดต่อใต้เยื่อบุผิวจากเพดานปาก” โดย ทันตแพทย์หญิงชนัฏดา ฉัตรไชยเดช

สอบงานวิจัย เรื่อง “ผลของแคลเซียมไฮดรอกไซด์เมื่อใช้เป็นยารักษา ในคลองรากฟันต่อการต้านทานการแตกหักของเนื้อฟัน ของการศึกษาในห้องปฏิบัติการ: การทบทวนวรรณกรรม อย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน” โดย ทันตแพทย์หญิงชญานิศ สัลเลขวิทย์

Thesis Defense Examination Research Entitled “Bond Strength of Experimental Light-Cured Orthodontic Adhesive Containing Gold Nanoparticles” Presented by Miss Thitapa Lelapityamit