เว็บไซต์เก่า

งานประชุมวิชาการออนไลน์ 2021” The Southern Taiwan Science Park’s aligner orthodontic and temporary anchorage device international training program” Webinar Forum

M-Dent News ประจำเดือน กันยายน 2564

ขอแสดงความยินดีและเป็นเกียรติ แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็น ราชบัณฑิต ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทันตแพทย์ ผู้ได้รับรางวัลที่ 2 (1ˢᵗ runner up) จากการแข่งขัน Dental Quiz Competition

ขอแสดงความยินดี ทันตแพทย์หญิงปาริชาติ ฉิมชิยานนท์ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการ งานประชุมวิชาการออนไลน์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 16-17 กันยายน 2564

ขอแสดงความยินดี อ. ดร.สิริรัก ศุภอมรกุล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา

ขอแสดงความยินดี อ. ดร. ทพญ.ชนิตา ตันติพจน์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป

แจ้งปิดทำการ ประจำเดือน กันยายน 2564

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 27 กันยายน – 15 ตุลาคม 2564 เปิดให้บริการทางทันตกรรม ดังนี้

แผนผังการรับบริการทางทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล