INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

รางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

The second prize winner from “The DAT-Oral Science Research Award Program 2020”

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “งานประกวด The 23rd Student Clinician Research Program”

ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564 (รางวัลระดับดี)

ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรม ระดับดีมาก ในโครงการรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ประจําปีงบประมาณ 2563

ขอเลื่อนจัดกิจกรรม “การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2563 ในวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. (เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด)

มาตรการป้องกันการเกิดโรคติดต่อจากยุง

ขอเชิญชาวทันตฯทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ฝึกอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ซ้อมอพยพหนีไฟ