INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสายวิชาการและผู้ช่วยอาจารย์ ณ จังหวัดจันทบุรี

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ R2R Clinic

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด โครงการต้นกล้า-ไม้งาม

ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับต้น : ผู้นำศตวรรษที่ 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมโครงการการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

การบรรยายพิเศษเรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561

พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับต้น : ผู้นำศตวรรษที่ 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการบริการด้วยใจ Service Mind แก่บุคลากร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนา “บุคลากรยุคใหม่ ก้าวไกลระดับนานาชาติ” ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี