INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายในห้วข้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทการจ้างลูกจ้างเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ และพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ วาระปีพ.ศ. 2564 – 2567

การเลือกตั้งผู้แทนส่วนงาน เพื่อไปดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ

การเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการเสนอชื่อผู้แทนคณะฯ เพื่อไปทำหน้าที่เลือก กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทสนับสนุน