เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

กิจกรรม Exit Interview Part II หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Tip and Tricks for Microsoft Office เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Office เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

โครงการเยี่ยมเยียนบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Tip and Tricks for Microsoft Office สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

คณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับประกาศนียบัตรการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 6 (ระยะที่ 2) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Course Design for Course Director”

กิจกรรม Exit Interview part II สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรม Exit Interview part II สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Course Design for Course Director”