INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการซ้อมอพยพหนีไฟออกจากตัวอาคาร (ฝึกปฏิบัติจริง) ประจำปี 2565

คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

การอบรม “หลักสูตรให้มีความรู้ ความเข้าใจ การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2565”

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นสูง สำหรับทีมชุดผจญเพลิง ประจำปี พ.ศ.2565

หน่วยควบคุมการติดเชื้อ และ หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการอบรมเรื่อง การควบคุมการแพร่กระจายมูลฝอยติดเชื้อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) จากสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานนิทรรศการ ENVIRONMENT AND SAFETY 2022

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม การป้องกันและเตือนภัยพิบัติ ประจำปี 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (Gold) ซึ่งได้รับการรับรองรอบที่ 2 ติดต่อกัน (ปี 2561-2564 / ปี 2565-2568) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 หน่วยรักษาความปลอดภัยได้ร่วมกิจกรรมบรรยายประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปี การศึกษา 2565 เรียนรู้ด้านความปลอดภัย ฝึกป้องกันระงับอัคคีภัยอพยพหนีไฟ เบื้องต้น