INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ฝึกปฏิบัติจริง)

คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม “โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2564”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในรูปแบบ Online จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม “หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ประจำปี 2564”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการซ้อมอพยพหนีไฟออกจากตัวอาคาร (ฝึกปฏิบัติจริง)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับมอบต้นไม้ใน “โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ปี 3” จาก รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว (Green office) ปี 2564 แก่บุคลากรของคณะฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม “หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร” (จป.บริหาร) ปี 2564