INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

พิธีมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจำปี 2566 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ 8

การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับรังสี

การอบรมหลักสูตรเทคนิคการประหยัดพลังงานในที่ทำงานให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี 2567

คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการซ้อมอพยพหนีไฟออกจากตัวอาคาร (ฝึกปฏิบัติจริง) ประจำปี 2566

คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

การฝึกดับเพลิงขั้นสูงและกู้ภัยในยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า ประจำปี 2566

งานนิทรรศการ DT Zero Waste

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ MU Green Ranking 2022 และรางวัลชมเชย การประกวด MU SDGs Award 2023

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับโล่รางวัลการดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC⁺) ประจำปี 2565 (ระดับเพชร)