เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
งานสัมมนาวิชาการออนไลน์ 2021 NCKU Overseas Week “Covid-19: Challenges for Social Innovation” จัดโดย National Cheng Kung University ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

MU DENT faculty of dentistry

งานสัมมนาวิชาการออนไลน์ 2021 NCKU Overseas Week “Covid-19: Challenges for Social Innovation” จัดโดย National Cheng Kung University ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ 2021 NCKU Overseas Week “Covid-19: Challenges for Social Innovation” และร่วมบรรยายในหัวข้อ “Innovation Development in Dentistry in Response to Covid-19”โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ (Moderator)

 

งานสัมมนาวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นโดย National Cheng Kung University (NCKU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ MU-NCKU Joint Research Center ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Institute of Allied Health Sciences, NCKU ไต้หวัน ร่วมบรรยายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019