เว็บไซต์เก่า

งานสัมมนาวิชาการออนไลน์ 2021 NCKU Overseas Week “Covid-19: Challenges for Social Innovation” จัดโดย National Cheng Kung University ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

MU DENT faculty of dentistry

งานสัมมนาวิชาการออนไลน์ 2021 NCKU Overseas Week “Covid-19: Challenges for Social Innovation” จัดโดย National Cheng Kung University ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ 2021 NCKU Overseas Week “Covid-19: Challenges for Social Innovation” และร่วมบรรยายในหัวข้อ “Innovation Development in Dentistry in Response to Covid-19”โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ (Moderator)

 

งานสัมมนาวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นโดย National Cheng Kung University (NCKU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ MU-NCKU Joint Research Center ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Institute of Allied Health Sciences, NCKU ไต้หวัน ร่วมบรรยายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019