เว็บไซต์เก่า

งานประชุม MU-NCKU Week 2019 Perspective in MU-NCKU Medical and Dental Innovation

MU DENT faculty of dentistry

งานประชุม MU-NCKU Week 2019 Perspective in MU-NCKU Medical and Dental Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://op.mahidol.ac.th/ir/symposium/