เว็บไซต์เก่า

การบรรยายทางวิชาการ MU-NCKU Symposium 2018 on “Medical, Dental, and Material for Healthcare Innovation”

MU DENT faculty of dentistry

การบรรยายทางวิชาการ MU-NCKU Symposium 2018 on “Medical, Dental, and Material for Healthcare Innovation”

การบรรยายทางวิชาการ MU-NCKU Symposium 2018 on

“Medical, Dental, and Material for Healthcare Innovation”

 

5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan ได้มีการบรรยายทางวิชาการ MU-NCKU Symposium 2018 on “Medical, Dental, and Material for Healthcare Innovation” ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวิทยากรจากทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ NCKU มาบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการทั้งในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ วิทยาศาสตร์ และแพทยศาสตร์

 

โดยการบรรยายวิชาการนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจาก พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และ NCKU และพิธีเปิดศูนย์ MU-NCKU Joint Research Center ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับนโยบายงานด้านวิเทศสัมพันธ์ในการผลักดันให้เกิด joint unit กับคู่พันธมิตรจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ