เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

Instrucment List For Research Services Center

เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุ์กรรม (Polymerase Chain Reaction (PCR))

(Polymerase Chain Reaction (PCR))

รุ่น : 2720 PCR Thermal Cycler

ผู้ผลิต : Singapore

รหัสครุภัณฑ์ : GR-48-005(GR-48-DT-22-005)

สมบัติเฉพาะ :

ทำงานเกี่ยวข้องกับ DNA มีหลุมสำหรับใส่ตัวอย่าง ขนาด 0.2 ml จำนวน 48-96 หลุม เครื่องนี้มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิร้อนและเย็น และในแต่ละช่วงอุณหภูมินั้นสามารถตั้งเวลาได้ การทำงานจะเปลี่ยนอุณหภูมิ ระยะเวลา ตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ หมุนเวียนกันไปนับเป็นจำนวนรอบ โดยในช่วงอุณหภูมิและระยะเวลาที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อตัวอย่าง DNA ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในหลายลักษณะ เทคนิคที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณ DNA ขึ้นในหลอดทดลอง เรียกว่าเทคนิคพีซีอาร์ หรือ polymerase chain reaction

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุภาพร มาลา, นายศรุต ไทยรัตน์

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6

Facebook
Twitter
Email