เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

เครื่องโครมาโทกราฟฟี่ของเหลวสมรรถนะสูง

(High-Performance Liquid Chromatograph (HPLC)

รุ่น : LC-20AD, Prominence

ผู้ผลิต : Japan

รหัสครุภัณฑ์ : 409000006996

สมบัติเฉพาะ :

วิเคราะห์ทางเคมีที่ใช้ในการแยกสารที่สนใจออกจาก Maxtrix ของตัวอย่าง โดยมีองค์ประกอบหลัก ในการแยกสาร 2 ส่วน คือ Mobile phase และ Stationary phase ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุภาพร มาลา, นายศรุต ไทยรัตน์

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6 โทร.02-2007626

Facebook
Twitter
Email