เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

เครื่องแยกประเภทโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้า

(Electrophoresis)

รุ่น : 165-3860-3

ผู้ผลิต : USA

รหัสครุภัณฑ์ : DT-40-080

สมบัติเฉพาะ :

ทำการแยกชิ้นดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอ ที่มีขนาดแตกต่างกันออกจากกัน ด้วยสนามไฟฟ้าแนวนอน ขนาดใหญ่ ใช้ระยะทาง 30 เซนติเมตร

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุภาพร มาลา, นายศรุต ไทยรัตน์

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6 โทร.02-2007626

Facebook
Twitter
Email