เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระดับนาโนเมตร

(Nano – CT)

รุ่น : Xradia 515 Versa

ผู้ผลิต : Carl Zeiss X – ray Microscopy, Inc , Dublin, USA

รหัสครุภัณฑ์ : 2-64-409000010751

สมบัติเฉพาะ :

เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ความหนาแน่นของตัวอย่างด้วยรังสีเอกซ์ ใช้ตรวจสอบสมบัติภายใน ศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดภายในของวัสดุต่าง ๆ ที่มีขนาดเล็กโดยไม่ทำลายชิ้นงาน เช่น ฟัน วัสดุทางทันตกรรม กระดูกสัตว์ และวัสดุที่มีความพรุน โดยให้ผลวิเคราะห์เป็นรูปแบบสามมิติ โดยที่ขนาดของตัวอย่างมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 140 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่เกิน 400 มิลลิเมตร มี Power สูงสุด 160 kV โดยมี Spatial rsolution 60 nm smallest pixel size , < 500 nm low–contrast resolution และดูภาพในแนวตัดขวาง เพื่อนำมาวิเคราะห์และประมวลผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณฐมน ทองใบอ่อน

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6

Facebook
Twitter
Email