เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบหลายโหมด (Microplate Spectrophotometer Hybrid Multi-Mode Microplate Reader)

(Microplate Spectrophotometer Hybrid Multi-Mode Microplate Reader)

รุ่น : Synergy H1 MFD

ผู้ผลิต : USA

รหัสครุภัณฑ์ : 409000003792-1

สมบัติเฉพาะ :

อ่านค่าไมโครเพลทโดยหลักการวัดค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) ค่าการเรืองแสง (Fluorescence) และการเปล่งแสง (Luminescence) โดยสามารถอ่านค่าใน Microplate ชนิด 6,12,24,48,96 และ 384 well มีระบบวิเคราะห์แสงในช่วงความยาวคลื่น 200-999 nm. และยังสามารถวัดปริมาณสารพันธุกรรม (DNA,RNA,Protein) โดยใช้ Multi-volume plate สำหรับวัดสารปริมาณน้อย 2 ไมโครลิตร

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวราชพร สีจันทร์, นางสาวสุภาพร มาลา, นายศรุต ไทยรัตน์

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6 โทร.02-2007626

Facebook
Twitter
Email