เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

เครื่องวัดปริมาณอิออนในสารละลาย

(Ion Analyzer)

รุ่น : VSTAR40A

ผู้ผลิต : Thermo Fisher scientific Inc., USA

รหัสครุภัณฑ์ : 409000008541

สมบัติเฉพาะ :

 เป็นเครื่องวิเคราะห์ปริมาณอิออนในสารละลายโดยใช้ ISE electrode (Ion selective electrode) คือการใช้ electrode ที่เฉพาะเจาะจงกับอิออนนั้นๆ  วิเคราะห์ความเข้มข้นได้ในช่วง 0.000 ถึง 19999,    ความละเอียดในการวัดได้สูงสุด 4 ตำแหน่ง, ค่าความถูกต้อง ไม่เกิน ±0.2 mV (0.05%ของค่าที่วัดได้)

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณัฑฐา ภัทรวิสิฐเศรษฐ์

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6 โทร.02-2007628

Facebook
Twitter
Email