เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

เครื่องรามานสเปกโตรมิเตอร์

(Raman Spectrometer)

รุ่น : LABRAM HR EVO

ผู้ผลิต : HORIBA FRANCE SAS, Loos, France

รหัสครุภัณฑ์ : 1-65-409000011056

สมบัติเฉพาะ :

เป็นเครื่องวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีและหาองค์ประกอบของสารตัวอย่าง มีแหล่งกำเนิดแสง-เลเซอร์ที่ความยาวคลื่น 532 และ 785 นาโนเมตร โดยมีชุดเกรตติงที่ 600 และ 1,800 ร่องต่อมิลลิเมตร มีเลนส์วัตถุกำลังขยาย 5 เท่า 10 เท่า 50 เท่า และ 100 เท่า ชุดแท่นวางตัวอย่างสามารถเคลื่อนที่ในแนวแกน X ได้ 75 มิลลิเมตร และแกน Y ได้ 50 มิลลิเมตร

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวเสาวรส เก้าพันธ์

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 5

Facebook
Twitter
Email