เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Nanodrop Spectrophotometer)

(Nanodrop Spectrophotometer)

รุ่น : Nanodrop 2000C

ผู้ผลิต : USA

รหัสครุภัณฑ์ : 409000005957

สมบัติเฉพาะ :

วิเคราะห์สารปริมาตรน้อย โดยไม่ต้องใช้ภาชนะใส่สารตัวอย่าง สามารถวัดการดูดกลืนแสงในช่วง ความยาวคลื่นไม่น้อยกว่า 190 – 840 นาโนเมตร เหมาะสำหรับการใช้วัดตัวอย่างเช่น DNA RNA โดยใช้สารตัวอย่างเพียง 1 – 2 ไมโครลิตร

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุภาพร มาลา, นางสาวราชพร สีจันทร์, นายศรุต ไทยรัตน์

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6 โทร.02-2007626

Facebook
Twitter
Email