เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

เครื่องวัดความเป็นกรดด่างในช่องปาก (pH meter)

(pH meter)

รุ่น : ORION 3-star

ผู้ผลิต : Expotech U.S.A

รหัสครุภัณฑ์ : ร-51-044, 1-55-409000004658

สมบัติเฉพาะ :

ช้วัดค่าความเป็นกรด – เบส (pH) ของสารละลาย สามารถวัดได้  pH -2.000  to 19.999 Resolution  0.1, 0.01, 0.001  Relative Accuracy ± 0.002

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณัฑฐา ภัทรวิสิฐเศรษฐ์, นางสาวราชพร สีจันทร์, นางสาวชญาดา เทียนไชย

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 5 และ 6 โทร.02-2007628

Facebook
Twitter
Email