เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

เครื่องผลิตน้ำบริสุทธ์คุณภาพสูง

(Ultrapure Water System)

รุ่น : EQ7000

ผู้ผลิต : France

รหัสครุภัณฑ์ : 1-64-409000010752-1

สมบัติเฉพาะ :

เป็นผลิตภัณฑ์ของ Merck Milli-Q ภายในมีส่วนประกอบในการทำให้น้ำบริสุทธิ์ถึง 6 ส่วน คือ Pretreatment Pack, Reverse Osmosis, Electrodeionization (Elix Module), Oxidation UV Lamp, polishing cartridge, Choice of final filters depending on application needs สามารถผลิตน้ำได้ทั้งน้ำ Type II และ Type I เพื่อใช้ในงานวิจัย

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณัฑฐา ภัทรวิสิฐเศรษฐ์

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6

Facebook
Twitter
Email