เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ

(Refrigerated Centrifugation)

รุ่น : Hettich Universal 32 R

ผู้ผลิต : สิงคโปร์

รหัสครุภัณฑ์ : DT-44-113

สมบัติเฉพาะ :

เป็นเครื่องมือใช้ปั่นแยกตัวอย่างของเหลวออกจากของแข็งอนุภาคขนาดเล็กหรือใช้เพื่อแยก ของเหลวหลายๆ ชนิดที่มีความถ่วงจำเพาะต่างกันให้เกิดการแยกชั้นโดยอาศัยหลักการเร่งให้อนุภาคตกตะกอนเร็วขึ้น ปริมาตรที่ปั่นได้ Tube 1.5, 15, 50,100 ml และสามารถปรับอุณหภูมิได้

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวราชพร สีจันทร์, นางสาวสุภาพร มาลา, นายศรุต ไทยรัตน์

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6 โทร.02-2007626

Facebook
Twitter
Email