เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

เครื่องทำแห้งตัวอย่าง ณ จุดวิกฤต

(Critical Point Dryer)

รุ่น : K850-813

ผู้ผลิต : Quorum Technologies Ltd, England

รหัสครุภัณฑ์ : 1-61-409000009470

สมบัติเฉพาะ :

ใช้ปรับสภาพตัวอย่างทางชีววิทยาให้แห้ง ณ อุณหภูมิวิกฤตของ Liquid Co2 หลังจากผ่าน  ขั้นตอนการ Dehydration มาแล้ว

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชญาดา เทียนไชย

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 5 โทร.02-2007627

Facebook
Twitter
Email