เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ (Universal Testing Machine (UTM))

(Universal Testing Machine (UTM))

รุ่น : Instron 5566

ผู้ผลิต : Instron Ltd., Buckinghamshire, England

รหัสครุภัณฑ์ : DT-40-073

สมบัติเฉพาะ :

ทำงานขับเคลื่อนขึ้น-ลง ในแนวดิ่งโดยใช้ระบบสกรูด้วยมอเตอร์ กำหนดอัตราการเคลื่อนที่เป็น  หน่วยระยะทางต่อเวลา และสามารถเลือกใช้โหลดเซลล์ ได้ 3 ขนาด คือ 100 นิวตัน 1 กิโลนิวตัน และ 10 กิโลนิวตัน ชุดปากจับชิ้นงานสามารถจับชิ้นงานแบนที่ความหนาคลอบคลุม 0-6.5 มิลลิเมตร และชิ้นงานกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางคลอบคลุม 3.5 – 7.5 มิลลิเมตร

ผู้รับผิดชอบ : ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 5 โทร.02-2007625

Facebook
Twitter
Email