เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

เครื่องตัดชิ้นตัวอย่างชนิดบางพิเศษ

(Ultra Microtome)

รุ่น : Boeckeler Instrument Power Tome XL

ผู้ผลิต : RMC Products, United States

รหัสครุภัณฑ์ : DT-53-046

สมบัติเฉพาะ :

เป็นเครื่องสำหรับตัดตัวอย่างบางพิเศษ เพื่อใช้ในการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ ลำแสงส่องผ่าน โดยตัดได้อย่างน้อยตั้งแต่ 5 นาโนเมตร ถึง 9,999 นาโนเมตร โดยตั้งค่าละเอียดได้ครั้งละ 1 นาโนเมตร ใช้งานได้ทั้งแบบมือหมุนและแบบอัตโนมัติควบคุมด้วยมอเตอร์ใช้ได้ทั้งมีดแก้วและมีดเพชร

ผู้รับผิดชอบ : นายอนุชา ซาเจริญ

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 5 โทร.02-2007627

Facebook
Twitter
Email