เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

เครื่องตัดชิ้นตัวอย่างความเร็วต่ำ (Low Speed Saw)

(Low Speed Saw)

รุ่น : IsoMet

ผู้ผลิต : Buehler, Lake Bluff, Illinois, USA

รหัสครุภัณฑ์ : 409000008853, บ-54-001, GR-48-DT-22-001

สมบัติเฉพาะ :

ใบตัดสามารถหมุนด้วยความเร็วรอบ 0-300 รอบต่อนาที (rpm) และใช้กับใบตัดขนาด 3-5 นิ้ว โดยมีตุ้มน้ำหนักขนาด 25, 50, 75 และ 150 กรัม ใช้เป็นแรงกดในการตัดชิ้นตัวอย่าง

ผู้รับผิดชอบ : นางสาววาสนา วิชัย, นางสาวณฐมน ทองใบอ่อน, นางสาวชญาดา เทียนไชย

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 5 และ 6 โทร.02-2007628

Facebook
Twitter
Email