เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

เครื่องฉาบผิวตัวอย่างด้วยโลหะหนัก (Sputter Coater)

(Sputter Coater)

รุ่น : SPI Supplies 1143, SC7620

ผู้ผลิต : Structure Probe, Lnc. West Chester,USA Quorum Technologies Ltd, England

รหัสครุภัณฑ์ : 2-62-409000009301, DT-38-026-4.2

สมบัติเฉพาะ :

ใช้ปรับสภาพตัวอย่างให้นำไฟฟ้า โดยใช้ ion ของโลหะหนัก (Gold palladium) ฉาบบนผิว ตัวอย่าง สำหรับใช้กับงานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชญาดา เทียนไชย

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 5 โทร.02-2007627

Facebook
Twitter
Email